Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy młodocianego do 07.06.2020