Rzemiosło Cech Bytom Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

Aktualności

Boże Narodzenie 2020

Kartka Boże Narodzenie 2020 WWW CDN1

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców od 29.06.2020

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 czerwca 2020 roku poz. 1110

 

od dnia 29 czerwca 2020 roku

 

zostają przywrócone zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000111001.pdf

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy młodocianego do 28.06.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 03 czerwca 2020 roku poz. 990 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

do dnia 28 czerwca 2020 roku.

 

Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia

pracodawca do 28 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

 

Nie dotyczy to uczniów kl. III, którzy zgodnie z wcześniejszym Rozporządzeniem z dnia 28 maja 2020 r. poz 953 mogą po wyrażeniu jego zgody (lub w przypadku ucznia niepełnoletniego za zgodą jego rodzica) uczestniczyć w zajęciach praktycznych.

 

http://monitorpolski.gov.pl/D2020000099001.pdf

Dopuszczenie do udziału w zajęciach praktycznych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia klas III

28.05.2020r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które od 1 czerwca 2020 roku dopuszcza uczniów Szkoły Branżowej I stopnia klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych.

 

 http://monitorpolski.gov.pl/D2020000095301.pdf

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy młodocianego do 07.06.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 roku poz. 871 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 roku.

 

Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia

pracodawca do 7 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Życzenia Wielkanocne 2020

 

Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego ponformował o limicie zatrudnienia w ramach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 

 Zgodnie z definicjami kategorii wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), do przyjętych limitów odnośnie liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego zatrudnieniu.


Do przedmiotowych limitów nie zalicza się także osób przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskim.

 

Odnośnie pracowników młodocianych, jeśli doszło do niezgłoszenia się młodocianego do przedsiębiorcy w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne, a pracodawca nie zwolnił go od obowiązku świadczenia pracy – to w kontekście przyjętego przepisu, nieobecność ta, jest ustawowo usprawiedliwiona od dnia 12 marca 2020 r.


Pełny tekst:  pobierz plik

Pomoc dla bytomskich przedsiębiorców

Na stronie Urzędu Miasta Bytom ukazała się informacja o powołaniu 26 marca br. zespołu roboczego ds. pomocy bytomskim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa.

Czytaj więcej...

Zmiana organizacji pracy Biura Cechu od 25.03.2020

 Od 25.03.2020 r. do 11.04.2020r.

Biuro Cechu dla rzemieślników, uczniów oraz klientów będzie otwarte tylko

1 godzinę w ciągu dnia tj. w godz. od 10.00 do 11.00

tylko wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu wizyty telefonicznie lub mailowo.

Czytaj więcej...

Bytom wspiera przedsiębiorców w walce ze skutkami ekonomicznymi koronawirusa 21.03.2020

Bonifikaty w płatności czynszu za lokale użytkowe do wysokości 90%, umorzenie czy odroczenie czynszu za lokal użytkowy oraz odroczenie terminów płatności podatków lokalnych.

Czytaj więcej...