Kształcenie – Rozwój – Praca. O projekcie

Projekt „KSZTAŁCENIE – ROZWÓJ – PRACA ” nr RPSL.07.01.03-24-040F/19 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Projekt realizowany jest przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu
w partnerstwie z firmą Piotr Matysiak „EL-TRANS
”.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.09.2020r.-31.08.2021r. grupy 100 osób (60K i 40M) po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach, tj. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu miast OSI woj. śląskiego poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo edukacyjnej. 

Wartość projektu wynosi: 1 397 947,44 PLN.
Dofinansowanie projektu: 1 328 050,06 PLN

 •  Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wrazporadnictwem zawodowym:
  Etap I –  Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu;
  Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu;Przygotowanie IPD ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych i wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego;
  Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań
 • Wsparcie szkoleniowe:
  Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 • miesięczny staż zawodowy
  Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.Wsparcie przewidziane jest dla 60% uczestników projektu
 • Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkaniapośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy, pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

Projekt skierowany jest do 100 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie  poniższe kryteria:

 • powyżej 30 roku życia  (od dnia 30-tych urodzin – wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu), 
 • zamieszkałych na terenie woj. Śląskiego na terenie miast z Obszaru Strategicznej Interwencji
 • o niskich kwalifikacjach, tj. co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimazjalne),
 • oraz należących do jednej z poniższych grup:
  – osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji LUB
  –  osoby ubogie pracujące, LUB
  –  osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, LUB
  –  osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • Kobiety,
 • osoby w wieku powyżej 50 lat,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczna – gospodarcze,
 • byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (tj. Działania 9.1, 9.2 oraz 9.3 RPO WSL)

W ramach projektu uczestnicy / uczestniczki mają zapewnione:

 • wymagane do stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW,
 • egzaminy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji po szkoleniach ,
 • stypendium za udział w szkoleniach i stażu,
 • możliwość refundacji kosztów dojazdów na szkolenia i staż.

W ramach projektu zostały zaplanowane dla 60% uczestników / uczestniczek 3-miesięczne staże zawodowe.

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe.