Kształcenie – Rozwój – Praca. Rekrutacja

Warunki przystąpienia do projektu

 1. Projekt adresowany jest wyłącznie do osób, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 •  wiek powyżej 30 roku życia- wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu,
 •  zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na terenie miast z Obszaru Strategicznej Interwencji (wykaz miast poniżej).
 • posiadanie niskich kwalifikacji tj. co najwyżej wykształcenie średnie (ponadgimazjalne)
 • oraz należących do jednej z poniższych grup:

 – ​osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji LUB
 – osoby ubogie pracujące, LUB
 – osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, LUB
 – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Oceny kwalifikowalności danego uczestnika projektu dokonuje się na etapie rekrutacji oraz ponownie – bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

2. Planowana liczba Uczestników projektu to 100 osób.

3. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

 • Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami dot. kwalifikowalności do udziałuprojekcie oraz załącznikami stanowiącymi integralną część Formularza:
  • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem oraz przyjęcia zobowiązań wynikającychudziału w projekcie,
  • Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych.
 • W przypadku osób niepełnosprawnych:
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • Inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia tj. orzeczeniestanie zdrowia lub opinię o stanie zdrowia (w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego).
 • W przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób zarejestrowanych w PUP,
 • W przypadku osób biernych zawodowo – oświadczenie
 • W przypadku osób pracujących – zaświadczenie od pracodawcy

Procedura rekrutacji (etapy i kryteria)

 1. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać
  się z Regulaminem udziału w projekcie i zaakceptować jego treść poprzez podpisanie załącznika 1 do Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu
 3. Rekrutacja trwać będzie od września 2020 r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziałuProjekcie 100 osób  spełniających kryteria uczestnictwa .
 4. Nabór do projektu ma charakter otwarty i ciągły.
 5. Zgłoszenia do Projektu (rozumiane jako złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie) przyjmowane są:
  • mailowo na adres:   cech@cech.bytom.pl
  •  osobiście w Biurze Projektu,
  • pocztą/ kurierem na adres Biura Projektu.
 6. Złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
 7. Etapy procesu rekrutacji w ramach projektu:
  1. Etap 1: Ocena formalna – polegająca na weryfikacji:
   1. spełniania kryteriów kwalifikowalności wyszczególnionych w Regulaminie,
   2. przesłania zgłoszenia w formie wskazanej w Regulaminie.

Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia zawierające:

 • Formularz Zgłoszeniowy wypełniony na właściwym wzorze, w sposób czytelny oraz opatrzony datą i podpisem Kandydata oraz
 • wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w Regulaminie, które potwierdzają spełnianie warunków udziału w projekcie.

Kandydaci będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów. W razie konieczności uzupełnienia złożonych dokumentów zgłoszeniowych, kandydat(-ka) zostanie w tym celu wezwany telefonicznie i/lub pisemnie i/lub mailowo.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania osoby do udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów wskazanych w Regulaminie,
 • zaakceptowanie i przyjęcie warunków   Regulaminu w sposób określony w Regulaminie.

Kandydaci, którzy przesłali swoje zgłoszenie mailowo, składają własnoręczny podpis na wcześniej wypełnionym przez siebie i przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym. Podpis należy złożyć w Biurze Projektu przed zakończeniem procedury rekrutacyjnej.

2. Etap 2: Ocena merytoryczna – obejmująca:

Na tym etapie rekrutacji Organizator Projektu przydziela Kandydatom dodatkowe punkty za spełnianie następujących kryteriów:

 • miejsce zamieszkania na terenie miasta średniego oraz miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze – 4 punkty
 • osoba niepełnosprawna – 2 punkty
 • osoba bierna zawodowo / bezrobotna – 2 punkty
 • osoba powyżej 50 roku życia – 2 punkty
 • kobiety – 2 punkty

Do projektu przyjmowane będą osoby, które uzyskały największą ilość punktów za spełnianie wyszczególnionych powyżej kryteriów, z zastrzeżeniem, że osobom będącym byłymi uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO przysługuje pierwszeństwo.

3. Etap 3: Tworzenie list rankingowych.

Efektem procesu rekrutacji jest sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu dostępna w Biurze Projektu. O przyjęciu do projektu decyduje ilość uzyskanych punktów, których zasady przydzielania opisano w etapie 2 rekrutacji. Lista osób ostatecznie zakwalifikowanych do projektu konstruowana jest według malejącej liczby punktów przydzielonych Kandydatom w trakcie weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej.
Organizator sporządza dwie osobne listy – listę kobiet zakwalifikowanych do projektu oraz listę mężczyzn zakwalifikowanych do projektu (co zapewni równość szans w dostępie do projektu i zasięgu interwencji). 
W przypadku uzyskania identycznej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń – decyduje data wpływu zgłoszenia.
Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Lista rezerwowa konstruowana jest na takich samych zasadach jak lista osób zakwalifikowanych do projektu – tj. według malejącej liczby punktów, osobna lista dla kobiet i osobna dla mężczyzn.
Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie.
O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), osobiście, telefonicznie lub listownie.

8. Zakłada się, iż wśród wszystkich Uczestników Projektu, osoby z poszczególnych grup stanowić będą:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3)- 100%,
 2. osoby bierne zawodowo – min. 15%
 3. osoby bezrobotne (w tym długotrwale) – min. 70%
 4. osoby pracujące, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – około 15%
 5. osoby powyżej 50 roku życia – około 3%,
 6. osoby z niepełnosprawnościami – około 3%,
 7. kobiety – około 60%, mężczyźni – około 40%.

Minimalne założenia ilościowe wskazane w pkt 1 -4 są obligatoryjne dla projektu.

Założenia wskazane w pkt 5-7 wynikają z analizy rynku dokonanej przez Organizatora na etapie tworzenia projektu i odzwierciedlają ówczesne statystyki. Niemniej Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych proporcji wśród ostatecznie zakwalifikowanych Uczestników, co wynikać będzie z faktycznych zgłoszeń osób kwalifikujących się do projektu, w tym osób, którym przyznane zostaną punkty dodatkowe wskazane w Regulaminie.

9. Każdy Kandydat(-ka) ma obowiązek udostępnić Organizatorowi do wglądu swój dowód osobisty, na potwierdzenie swojej tożsamości oraz weryfikacji przez Organizatora poprawności danych osobowych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Dowód osobisty przedstawiany jest wyłącznie do wglądu – bez kserowania dokumentu.

10. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich osób chcących przystąpić do Projektu.

11. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej w ust. 3 liczby Uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.

12. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu wskazanej w Regulaminie.

13. Osoba zakwalifikowana do projektuUmowę Uczestnictwa w projekcie i od tego momentu staje się Uczestnikiem Projektu, z zastrzeżeniem konieczności ponownej oceny kwalifikowalności danego Uczestnika projektu bezpośrednio w dniu podpisywania Umowy uczestnictwa, przed udzieleniem danej osobie pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

14. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi sięwyznaczonym terminie (nie krótszym, niż 3 dni robocze) na podpisanie Umowy Uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona na listę rezerwową. Na powstałe miejsce przyjęta zostaje pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

15. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc, Organizator będzie kontaktował się osobami z listy rezerwowej.

16. Osoba z listy rezerwowej może dołączyć do grupy szkoleniowej maksymalnie do czasu zrealizowania w ramach projektu 20 % odbytych zajęć, po konsultacjach wyrównawczych z trenerem i podpisaniu oświadczenia o świadomości, że część zajęć w ramach projektu już się odbyła i nie ma możliwości ich powtórzenia.

17. Dokumenty zgłoszeniowe złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi.

Lista miast wchodzących w skład OSI objętych wsparciem w ramach projektu:

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Blachownia
 5. Bytom
 6. Chorzów
 7. Cieszyn
 8. Czechowice-Dziedzice
 9. Czeladź
 10. Czerwionka-Leszczyny
 11. Częstochowa
 12. Dąbrowa Górnicza
 13. Gliwice
 14. Imielin
 15. Jastrzębie-Zdrój
 16. Jaworzno
 17. Kalety
 18. Katowice
 19. Kłobuck
 20. Knurów
 21. Koniecpol
 22. Koziegłowy
 23. Krzanowice
 24. Krzepice
 25. Kuźnia Raciborska
 26. Lędziny
 27. Łazy
 28. Miasteczko Śląskie
 29. Mikołów
 30. Mysłowice
 31. Myszków
 32. Ogrodzieniec
 33. Orzesze
 34. Piekary Śląskie
 35. Poręba
 36. Pszczyna
 37. Pszów
 38. Pyskowice
 39. Racibórz
 40. Radlin
 41. Radzionków
 42. Ruda Śląska
 43. Rybnik
 44. Rydułtowy
 45. Siemianowice Śląskie
 46. Siewierz
 47. Skoczów
 48. Sławków
 49. Sosnowiec
 50. Sośnicowice
 51. Szczyrk
 52. Świętochłowice
 53. Tarnowskie Góry
 54. Toszek
 55. Tychy
 56. Ustroń
 57. Wisła
 58. Wodzisław Śląski
 59. Wojkowice
 60. Woźniki
 61. Zabrze
 62. Zawiercie
 63. Żarki
 64. Żory
 65. Żywiec

 

Lista miast średnich województwa śląskiego (w tym 15-20 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów)

 

 1. Będzin
 2. Bielsko-Biała
 3. Bieruń
 4. Bytom
 5. Chorzów
 6. Cieszyn
 7. Czechowice-Dziedzice
 8. Czeladź
 9. Czerwionka-Leszczyny
 10. Częstochowa
 11. Dąbrowa Górnicza
 12. Gliwice
 13. Jastrzębie Zdrój
 14. Jaworzno
 15. Knurów
 16. Lubliniec
 17. Łaziska Górne
 18. Mikołów
 19. Mysłowice
 20. Myszków
 21. Orzesze
 22. Piekary Śląskie
 23. Pszczyna
 24. Racibórz
 25. Ruda Śląska
 26. Rybnik
 27. Rydułtowy
 28. Siemianowice Śląskie
 29. Sosnowiec
 30. Świętochłowice
 31. Tarnowskie Góry
 32. Tychy
 33. Wodzisław Śląski
 34. Zabrze
 35. Zawiercie
 36. Żory
 37. Żywiec

Lista miast średnich województwa śląskiego tracących funkcje społeczno-gospodarcze

 1. Bytom
 2. Jastrzębie Zdrój
 3. Rydułtowy
 4. Sosnowiec
 5. Świętochłowice
 6. Zabrze