Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości
w Bytomiu
Tradycja rzemiosła Utrwalamy więzi środowiskowe i postawy
zgodne z zasadami etyki i godności zawodowej
polskiego rzemieślnika.
O cechu
Szkolimy, pomagamy,
integrujemy
Co roku organizujemy kilkadziesiąt wydarzeń,
dzięki którym nasi Członkowie
pozostają w ciągłym rozwoju
i pewności posiadania aktualnej wiedzy
i przepisów dla ich firmy.
Zobacz naszą ofertę

Aktualności

29 maja 2020

Dopuszczenie do udziału w zajęciach praktycznych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia klas III

28.05.2020r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które od 1 czerwca 2020 roku dopuszcza uczniów Szkoły Branżowej I stopnia klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych. http://monitorpolski.gov.pl/D2020000095301.pdf
20 maja 2020

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy młodocianego do 07.06.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 roku poz. 871 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 roku. Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia pracodawca do 7 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
10 kwietnia 2020

Życzenia Wielkanocne 2020

31 marca 2020

Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego poinformował o limicie zatrudnienia w ramach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. WAŻNE INFORMACJE: Zgodnie z definicjami kategorii wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), do przyjętych limitów odnośnie liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego zatrudnieniu. Do przedmiotowych limitów nie zalicza się także osób przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskim. Odnośnie pracowników młodocianych, jeśli doszło do niezgłoszenia się młodocianego do przedsiębiorcy w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne, a pracodawca nie zwolnił go od obowiązku świadczenia pracy – to w kontekście przyjętego przepisu, nieobecność ta, jest ustawowo usprawiedliwiona od dnia 12 marca 2020 r.
31 marca 2020

Pomoc dla bytomskich przedsiębiorców

Na stronie Urzędu Miasta Bytom ukazała się informacja o powołaniu 26 marca br. zespołu roboczego ds. pomocy bytomskim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Powołany zespół będzie weryfikował wpływające do miasta /za pośrednictwem poczty polskiej, skrzynek podawczych oraz elektronicznie – ePUAP/ wnioski – tylko pisemne – od bytomskich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa. Pomoc udzielona przez miasto będzie dotyczyła tylko okresu od 1 marca 2020 roku, a wnioski przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii koronawirusa utracili znaczną część przychodów będą rozpatrywane indywidualnie. Propozycje Urzędu Miasta dla bytomskich przedsiębiorców: bonifikata w płatności czynszu za lokale użytkowe do wysokości 90% lub umorzenie czy odroczenie czynszu za lokal użytkowy, w przypadku gdy nie mogą oni prowadzić działalności ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, transportowy, rolny, leśny) i w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem dotyczącym obecnego okresu, za który jest należny, będzie możliwe przesunięcie terminów płatności. W indywidualnych przypadkach, z uwagi na straty finansowe podatników związane z pandemią, możliwe będzie także ubieganie się o umorzenie ww. podatków. Wymienione wyżej formy wsparcia dla przedsiębiorców będą uzupełnienie o inne działania wraz z rozwojem sytuacji w naszym kraju i regionie.Informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora pod numerem telefonu 32 786 82 21 oraz 32 283 62 27. Poniżej link do strony i wniosków:https://www.bytom.pl/bytom-uruchomil-pomoc-dla-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR25G_RpqjjID83ipiJ4z3nZI4JwdK3-nY9UTQc22Cz_EJiHHGkySibcfqQ
25 marca 2020

Zmiana organizacji pracy Biura Cechu od 25.03.2020

Od 25.03.2020 r. do 11.04.2020r. biuro Cechu dla rzemieślników, uczniów oraz klientów będzie otwarte tylko 1 godzinę w ciągu dnia tj. w godz. od 10.00 do 11.00tylko wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu wizyty telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego:cech@cech.bytom.pl, 32 281-35-95, 783 220 002. Dodatkowo wszystkie dokumenty można również wysyłać do nas pocztą tradycyjną.O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.Na naszej stronie internetowej www.cech.bytom.pl na bieżąco są aktualizowane informacje, w tym min. dotyczące pracowników młodocianych. Przepraszamy za wszystkie niedogodności, liczymy na Państwa zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz prosimy o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
21 marca 2020

Bytom wspiera przedsiębiorców w walce ze skutkami ekonomicznymi koronawirusa 21.03.2020

Bonifikaty w płatności czynszu za lokale użytkowe do wysokości 90%, umorzenie czy odroczenie czynszu za lokal użytkowy oraz odroczenie terminów płatności podatków lokalnych. To tylko część propozycji jakie przygotowało Miasto dla bytomskich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Formy wsparcia będą uzupełniane o inne działania wraz z rozwojem sytuacji w naszym kraju i regionie.Więcej informacji: https://www.bytom.pl/podglad/bytom-wspiera-przedsiebiorcow-w-walce-ze-skutkami-ekonomicznymi-koronawirusa?fbclid=IwAR2DZxM9cwOi-ci97T6Ka4HamuZF6rEq8SA-m_VTfwVoUgw4jVK4DsnELCc
21 marca 2020
logo-cech-bytom

Zmiana organizacji pracy Biura Cechu od 23.03.2020

Tak jak w tym tygodniu Biuro naszego Cechu od poniedziałku 23.03.2020 r. do piątku 27.03.2020r.dla rzemieślników, uczniów oraz klientów będzie otwarte tylko1 godzinę w ciągu dnia tj. w godz. od 10.00 do 11.00. W pozostałe godziny Biuro Cechu będzie pracowało w godz. 8.00 – 15.30, więc zapraszamy tylko do kontaktu mailowego i telefonicznego. cech@cech.bytom.pl , 32 281-35-95, 783 220 002. Dodatkowo wszystkie dokumenty można również wysyłać do nas pocztą tradycyjną. O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco. Na naszej stronie internetowej www.cech.bytom.pl na bieżąco są aktualizowane informacje, w tym min. dotyczące pracowników młodocianych.Przepraszamy za wszystkie niedogodności, liczymy na Państwa zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz prosimy o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
20 marca 2020

Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego

STANOWISKO ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO W SPRAWIE PAKIETU OSŁONOWEGO TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
20 marca 2020

Zalecenia GIP dotyczące badań okresowych pracowników i szkoleń BHP

Główny Inspektor Pracy wydał stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Mając na względzie sytuację epidemiologiczną i stosując się do wytycznych Ministra Zdrowia do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego zawiesza się obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy. Pracownicy bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, nie mogą zostać dopuszczeni do pracy.Główny Inspektor Pracy zaleca również przeprowadzanie szkoleń BHP z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczaniu e-mailem niezbędnych materiałów szkoleniowych z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Utrzymano natomiast obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz pracowników rozpoczynających pracę lub przenoszonych na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.