Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości
w Bytomiu
Tradycja rzemiosła Utrwalamy więzi środowiskowe i postawy
zgodne z zasadami etyki i godności zawodowej
polskiego rzemieślnika.
O cechu
Szkolimy, pomagamy,
integrujemy
Co roku organizujemy kilkadziesiąt wydarzeń,
dzięki którym nasi Członkowie
pozostają w ciągłym rozwoju
i pewności posiadania aktualnej wiedzy
i przepisów dla ich firmy.
Zobacz naszą ofertę

Aktualności

22 marca 2021

Święto Rzemiosła, Piekarzy i Cukierników 2021 r.

20 marca 2021 r. (sobota) o godz. 16.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 9 z okazji Święta Rzemiosła oraz Święta Piekarzy i Cukierników. W mszy uczestniczyli Członkowie naszego Cechu wraz z pracownikami i uczniami, pracownicy Cechu oraz zaproszeni goście: Halina Bieda – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Izabela Domogała – V-ce Marszałek Województwa Śląskiego, Michał Bieda – Zastępca Prezydenta Bytomia oraz prof. dr hab. Jan Klimek – Prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Podczas mszy zagrał znany muzyk z Radzionkowa Pan dr Klaudiusz Jania ze swoją orkiestrą. W ubiegłym roku nasz Cech nie mógł świętować przez pandemię a w tym roku udało się chociaż zorganizować mszę św.Bardzo dziękujemy za wzięcie udziału we mszy osobiście i online.
19 marca 2021

Zaproszenie do udziału we Mszy

Serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy Świętej.Informujemy również, iż osoby, które nie będą mogły uczestniczyć we Mszy Św. osobiście mogą wziąć w niej udział online.Transmisja w parafii będzie dostępna online przez 24 h od rozpoczęcia, w związku z czym będą Państwo mogli zobaczyć tą Mszę nawet w godzinach późniejszych. Należy przewinąć transmisję do żądanej godziny. Link do transmisji:https://youtu.be/apoZbvbASGU
23 grudnia 2020

Boże Narodzenie 2020

Boże Narodzenie to czas, który wzbudza w nas ciepłe wspomnienia.Niech to ciepło opromienia dla Państwa życzenia, wskazując drogę, którą warto się kierować. Życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas, był przepełniony spokojem i radością a nadchodzący Nowy Rok, niech przyniesie same dobre dni, które dają nadzieję i spełnienie marzeń.
29 czerwca 2020

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców od 29.06.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 czerwca 2020 roku poz. 1110 od dnia 29 czerwca 2020 roku zostają przywrócone zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000111001.pdf
5 czerwca 2020

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy młodocianego do 28.06.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 03 czerwca 2020 roku poz. 990 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 28 czerwca 2020 roku. Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia pracodawca do 28 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Nie dotyczy to uczniów kl. III, którzy zgodnie z wcześniejszym Rozporządzeniem z dnia 28 maja 2020 r. poz 953 mogą po wyrażeniu jego zgody (lub w przypadku ucznia niepełnoletniego za zgodą jego rodzica) uczestniczyć w zajęciach praktycznych.http://monitorpolski.gov.pl/D2020000099001.pdf
29 maja 2020

Dopuszczenie do udziału w zajęciach praktycznych uczniów Branżowej Szkoły I stopnia klas III

28.05.2020r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (poz. 953) zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które od 1 czerwca 2020 roku dopuszcza uczniów Szkoły Branżowej I stopnia klas programowo najwyższych (klasa III) będących pracownikami młodocianym, którzy wyrazili zgodę lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody rodziców/opiekunów prawnych do ich udziału w zajęciach praktycznych. http://monitorpolski.gov.pl/D2020000095301.pdf
20 maja 2020

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy młodocianego do 07.06.2020

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020 roku poz. 871 zostaje przedłużony czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 roku. Zgodnie z zapisami tego Rozporządzenia pracodawca do 7 czerwca 2020 roku zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
10 kwietnia 2020

Życzenia Wielkanocne 2020

31 marca 2020

Wyjątkowe postępowanie wobec młodocianych pracowników w okresie pandemii

Związek Rzemiosła Polskiego poinformował o limicie zatrudnienia w ramach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. WAŻNE INFORMACJE: Zgodnie z definicjami kategorii wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), do przyjętych limitów odnośnie liczby zatrudnionych pracowników nie wlicza się pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego zatrudnieniu. Do przedmiotowych limitów nie zalicza się także osób przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskim. Odnośnie pracowników młodocianych, jeśli doszło do niezgłoszenia się młodocianego do przedsiębiorcy w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne, a pracodawca nie zwolnił go od obowiązku świadczenia pracy – to w kontekście przyjętego przepisu, nieobecność ta, jest ustawowo usprawiedliwiona od dnia 12 marca 2020 r.
31 marca 2020

Pomoc dla bytomskich przedsiębiorców

Na stronie Urzędu Miasta Bytom ukazała się informacja o powołaniu 26 marca br. zespołu roboczego ds. pomocy bytomskim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Powołany zespół będzie weryfikował wpływające do miasta /za pośrednictwem poczty polskiej, skrzynek podawczych oraz elektronicznie – ePUAP/ wnioski – tylko pisemne – od bytomskich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa. Pomoc udzielona przez miasto będzie dotyczyła tylko okresu od 1 marca 2020 roku, a wnioski przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii koronawirusa utracili znaczną część przychodów będą rozpatrywane indywidualnie. Propozycje Urzędu Miasta dla bytomskich przedsiębiorców: bonifikata w płatności czynszu za lokale użytkowe do wysokości 90% lub umorzenie czy odroczenie czynszu za lokal użytkowy, w przypadku gdy nie mogą oni prowadzić działalności ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, transportowy, rolny, leśny) i w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem dotyczącym obecnego okresu, za który jest należny, będzie możliwe przesunięcie terminów płatności. W indywidualnych przypadkach, z uwagi na straty finansowe podatników związane z pandemią, możliwe będzie także ubieganie się o umorzenie ww. podatków. Wymienione wyżej formy wsparcia dla przedsiębiorców będą uzupełnienie o inne działania wraz z rozwojem sytuacji w naszym kraju i regionie.Informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora pod numerem telefonu 32 786 82 21 oraz 32 283 62 27. Poniżej link do strony i wniosków:https://www.bytom.pl/bytom-uruchomil-pomoc-dla-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR25G_RpqjjID83ipiJ4z3nZI4JwdK3-nY9UTQc22Cz_EJiHHGkySibcfqQ