Projekty

Konkurs filmowy ,,Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego’’

Do pobrania 

plakat konkursowyCech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu organizuje konkurs filmowy
,,Mój rozwój – mój wybór zawodu Rzemieślniczego’’. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III szkół branżowych I stopnia będących uczniami zrzeszonych Rzemieślników w naszym Cechu.

Konkursowym zadaniem jest nagranie krótkiego filmu promującego Rzemiosło – zawód,
w którym uczy się dany uczeń.

Film powinien spełniać poniższe kryteria:

 1. Film powinien trwać od 3 do 5 minut
 2. Film powinien spełniać rolę informacyjną i promującą dany zawód, charakteryzować się wysokim poziomem estetyki oraz oryginalnym podejściem do tematu
 3. Film powinien cechować się:
 • zobrazowaniem wyboru danego zawodu Rzemieślniczego przez ucznia,
 • pokazanie atrakcyjności zawodu po ukończeniu nauki.

Film należy wykonać w dowolnej technice filmowej, techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia (np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej).

Prace należy zapisać w formacie mp4 na płycie CD-R lub DVD.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową i wszystkimi załącznikami w postaci podpisanych oświadczeń należy składać do dn. 20.11.2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: KONKURS FILMOWY – „Mój rozwój – mój wybór zawody rzemieślniczego”  w siedzibie naszego Cechu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu

 1. Kazimierza Pułaskiego 3

41-902 Bytom

Biuro Cechu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

Autorzy prac, którzy uzyskają największą liczbę punktów otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe:

 • Nagroda z zajęcie 1 miejsca: iPhone.
 • Nagroda za zajęcie 2 miejsca: laptop.
 • Nagroda za zajęcie 3 miejsca: smartwatch.

Organizator Konkursu przewiduje także wręczyć 3 wyróżnienia, a autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrodę rzeczową w postaci profesjonalnej lampy pierścieniowej LED. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

System rzemieślniczego kształcenia dualnego – atrakcyjny dla każdego”.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu poprzez zawartą umowę na realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 r. będzie realizował od września 2022 r. do grudnia 2023 r. zadanie 2 pod nazwą: „Rozwój i promocja  kształcenia dualnego w Rzemiośle”,  tytuł tego zadania to: „System rzemieślniczego kształcenia dualnego – atrakcyjny dla każdego”.

Celem projektu jest rozpowszechnienie oferty  kształcenia dualnego – nauki i pracy
w rzemiośle dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i zapoznania się z aktualnym rzemieślniczym rynkiem pracy. Wczesne propagowanie edukacji w zawodach rzemieślniczych, przede wszystkim w kręgach młodzieży szkolnictwa podstawowego oraz dorosłych.

W ramach realizacji projektu będziemy wzmacniać potencjał pozytywnego kształtowania wizerunku w środowisku Rzemieślniczym poprzez możliwość zdobycia przez młodzież szkół branżowych kompetencji lub kwalifikacji specjalistycznych wykraczających poza program kształcenia branżowego, a istotnych dla pracy w danym zawodzie. Będziemy także przeprowadzać konsultacje dla Rzemieślników poprzez udział w szkoleniu dotyczącym kształcenia dualnego w wymiarze pedagogicznym i administracyjnym z zakresu spraw związanych z problemami z jakimi borykają się pracodawcy oraz pracownicy młodociani. Celem projektu jest także promowanie Rzemiosła poprzez „Dni otwarte”, konkursy dla dzieci i młodzieży oraz specjalistyczne szkolenia i konsultacje zawodowe.

 1. „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu”
  Aktualności w projekcie / Informacje ogólne o projekcie / Dokumenty Regulamin Projektu / Newsletter 
 2. „KSZTAŁCENIE – ROZWÓJ – PRACA”
  O projekcie / Kontakt / Rekrutacja / Do pobrania / Ogłoszenia