Projekty

29 marca 2019

Kontynuacja

W marcu 2019r. podpisano umowę z małym przedsiębiorcą zatrudniającym do 25 pracowników oraz kontynuowano działania doradcze dla przedsiębiorców, którzy podpisali umowy w lutym.
5 listopada 2018

Regulamin Projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – wersja do wglądu i wydruku w kolorze.Pobierz
1 października 2018

Ulotka informacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjna dla projektu „Ze strategią, bez stresu do rynkowego sukcesu”. Krótki opis projektu:Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu w partnerstwie z Grupą Gumułka -Euroedukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach realizuje projekt polegający na wdrożeniu wsparcia doradczego skierowanego do 48 firm o statusie MMŚP z terenu woj.śląskiego. Zakłada się, iż udzielone doradztwo przełoży się na zwrost liczby MMŚP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstw, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionach. Grupę objętą wsparciem projektowym stanowić będą firmy z woj. śląskiego zrzeszone w ramach Cechu, jak również firmy kooperujące z woj. śląskiego. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wpłata przez MMŚP wkładu własnego w wysokości 10% wartości wsparcia doradczego. Wsparcie będzie realizowane w terminie od 01.09.2018r. do 31.08.2020r. Zadania w projekcie: Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia MMŚP, Doradztwo – analiza potrzeby rozwoju, przygotowanie planu rozwoju i doradztwo w zakresie jego wdrażania, Agregacja identyfikacji potrzeb rozwojowych, analiza dostosowania usług rozwojowych dla MMŚP w regionach i upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych. Cele projektu: wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa, efektywne wykorzystywanie podmiotowych systemów finansowania w regionach, opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMŚP oraz przygotowanie na ich podstawy propozycji planów rozwojowych zawierających elementy strategii, zdefiniowanie obecnej kondycji przedsiębiorstw, zdiagnozowanie bariery ograniczającej rozwój firmy (techniczne, rynkowe, ekonomiczne, organizacyjne), Opracowanie planów realizacji potrzeb rozwojowych zawierających m.in. cele, działania, wskazanie potencjalnych dostawców usług rozwojowych, zaproponowanie działań rozwojowych i wskazanie możliwości ich wdrożenia oraz monitoring i doradztwo w tym zakresie podczas trwania projektu. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez: realizację indywidualnej uslugi doradczej dostosowanej do specyfiki przedsiebiorstwa, stworzenie planu/strategi rozwoju, monitoring efektów wdrażania. Planowane rezultaty:Wskaźnik rezultatu: liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracują analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy: 48Wskaźnik produktu: liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych w zakresie opracowania analizy potrzeb rozwojowych: 48Rezultatem projektu będzie zwiększenie wiedzy w zakresie planowania strategicznego w firmach, podniesienie kompetencji kadry ich zarządzającej oraz zdiagnozowanie w oparciu o innowacyjne narzędzia barier i ograniczeń mających wpływ na działanie firmy. Dodatkowym rezultatem będzie przeprowadzenie analizy dostępności usług w regionie wspomagających rozwój przedsiębiorstw, jak również upowszechnienie zdiagnozowanych w przeprowadzonym procesie doradczym potrzeb/barier, w tym agregowanie informacji i przeprowadzenie działań interwencyjnych. Projekt przyczyni się również do zwiększenia roli partnera społecznego jakim jest Cech w zakresie kompetencji wspomagających funkcjonowanie firm. Finansowanie projektu Wartość projektu ogółem 804 324, 25 zł wkład UE 677 884,47 zł wkład własny 80 432, 43 zł dotacja celowa 46 007, 35 zł