O Cechu

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustaw:  Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. nr 173, poz. 1808 ze zm.) oraz o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 235 ze zm.).
Dla osób wykonujących działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle i zatrudniających pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle członkostwo w Cechu bądź Izbie Rzemieślniczej jest obowiązkowe. Cech posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sygn. Akt CRZ – 14.

ZADANIA CECHU:

Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;

Współpraca m.in z organizacjami państwowymi, społecznymi a zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno-gospodarczej. Prowadzenie na rzecz Członków Cechu działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.

Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika.