Umowa o pracę

UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Zawarcie umowy z młodocianym pracownikiem po szkole podstawowej (jeżeli ukończył 15 lat)
Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  1. ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową,
  2. przedstawią orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia pracy w danym zawodzie.

UWAGA! Pierwsza umowa o praktyczną naukę zawodu musi być spisana z osobą która nie ukończyła 18 roku życia! Umowy w przypadku zmiany zakładu pracy mogą być spisywane po ukończeniu 18 roku życia.

Osoby niepełnoletnie podczas spisywania umowy muszą być w obecności opiekunów prawnych / rodziców!