Refundacja

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ Z OHP
Bezpośrednio po przyjęciu nowego pracownika młodocianego z dniem 1 września danego roku (Rozpoczęcie Roku Szkolnego), należy złożyć wniosek o zawarcie umowy z OHP w Katowicach, na podstawie której można będzie ubiegać się o wypłatę środków.
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu przypomina, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2014 r. Poz.865) w okresie 16 listopad – 31 grudzień każdego roku brak jest możliwości składania wniosku do Centrum Edukacji Pracy Młodzieży przy OHP w Katowicach dot. przyjęcia nowego ucznia.

W związku z tym pracodawcy, jeżeli chcą zatrudnić ucznia, który po tym terminie zamierza zmienić Zakład pracy na inny, powinni wstrzymać się z podpisaniem umowy do stycznia następnego roku.
Do wniosku należy dołączyć:

 • dyplom Mistrza (lub świadectwo technikum, innej szkoły) – od osoby szkolącej,
 • kurs pedagogiczny – od osoby szkolącej,
 • umowa o pracę w przypadku gdy osobą szkolącą nie jest właściciel,
 • formularz pomocy de minimis wraz z wykazem otrzymanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat.
 • oświadczenie o zatrudnieniu na 6-mcy wcześniejszych absolwentów,
 • pełnomocnictwo dla Cechu, informacja dodatkowa, wpis do CEiDG.

WAŻNE! Pracodawca zatrudniający wyłącznie pracowników młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych. Pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

REFUNDACJA KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wnioski finansowe o refundację kosztów, należy składać okresowo – zgodnie z kwartałami roku szkolnego:

 • od września do listopada – termin złożenia po 15 grudnia każdego roku;
 • od grudnia do lutego – termin złożenia po 15 marca każdego roku;
 • od marca do maja – termin złożenia po 15 czerwca każdego roku;
 • od czerwca do sierpnia – termin złożenia po 15 września każdego roku.

Termin ten wynika z tego, iż jednym z załączników jest potwierdzenie zapłaty ZUS, którego termin zapłaty mija w 15 dniu następnego miesiąca.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

 • rozliczenie finansowe,
 • listy płac z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia (podpis lub przelew),
 • deklaracje ZUS zgodne z datą wypłaty wynagrodzenia: DRA,(RCA,RSA w przypadku L4 ucznia),
 • potwierdzenie zapłaty za ZUS zgodne z załączonymi deklaracjami.

Wszystkie załączniki powinny zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” tj. podpis, pieczątka zakładu oraz data.