Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE DOT. PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, technikum, branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej.

Kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego jest realizowane również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz na kursach umiejętności zawodowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2a tej ustawy.
Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

DEFINICJA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Art. 190.§ 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

NAUKA ZAWODU
Możliwość zawarcia umowy na warunkach młodocianego pracownika z osobą, która ukończyła 18 lat
Art. 191. Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę.

Zawarcie umowy z młodocianym pracownikiem po szkole podstawowej (jeżeli NIE ukończył 15 lat)
Art. 191.§ 2 osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończy 15 lat;
Art. 191.§ 22 osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu;
Art. 191.§24. Jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby. Wymaga uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
+ świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu oraz
świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

PRZYUCZENIE DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ PRACY
Zasady zatrudniania młodocianych pracowników, jeżeli nie ukończyli szkoły podstawowej – przyuczenie:

 1. Zasady zatrudniania osób niemających 15 lat.
  Art. 191 § 24 Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, o której mowa w § 22 i § 23 , jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez
  przedstawiciela stawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej.
  Art. 191 § 25 W przypadku osoby, o której mowa w § 23, wymagane jest również uzyskanie zezwolenia dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka ta osoba, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą
  + orzeczenie lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu
 2. Zasady zatrudniania osób mających 15 lat.
  Art. 191 § 26 Z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, może być, na wniosek jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli:
  1) została ona przyjęta do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w ośmioletniej szkole podstawowej albo
  2) uzyskała zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka, na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskała pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej
  + orzeczenie lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu

WYPŁATA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Art. 86.§ 3. KP Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.