Przygotowanie zawodowe

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na końcu niniejszej strony.

Od 5 grudnia 2015 r. obowiązują nowe stawki opłat za egzaminy

Dzienniku Ustaw z dnia 4 listopada 2015 roku, pod pozycją 1782 została ogłoszona ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.

Jedną z przyjętych zmian jest ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające. Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – w związku z powyższym od 5 grudnia br. obowiązują nowe stawki opłat za egzaminy.

Opłaty te zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych tj. odpowiednio za egzamin:

 • mistrzowski – 30 proc.,
 • czeladniczy – 15 proc.,
 • sprawdzający – 5 proc.

liczone od podstawy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Obecnie podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 280,39 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2016 r.)

Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Nowe stawki opłat za egzaminy od  stycznia 2016 r. wynoszą:

 • Egzamin mistrzowski – 1 284,00 zł.
 • Egzamin czeladniczy – 642,00 zł.
 • Egzamin sprawdzający – 214,00 zł.

 Opłaty za egzaminy przeprowadzane przez izby są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem stanowią integralną część procesu kształcenia zawodowego.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ Z OHP

Bezpośrednio po przyjęcie nowych uczniów z dniem 1 września danego roku (Rozpoczęcie Roku Szkolnego), należy złożyć wniosek o zawarcie umowy z OHP w Katowicach, na podstawie której można będzie następnie ubiegać się o wypłatę środków.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Bytomiu przypomina, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2014 r. Poz.865) w okresie 16 listopad – 31 grudzień każdego roku brak jest możliwości składania wniosku do Centrum Edukacji Pracy Młodzieży przy OHP w Katowicach dot. przyjęcia nowego ucznia.

W związku z powyższym – zakłady, które chcą przyjąć ucznia, który zmienia Zakład pracy na inny po tym terminie, muszą wstrzymać się z podpisaniem umowy do stycznia następnego roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dyplom Mistrza (lub świadectwo technikum, innej szkoły) – od osoby szkolącej,
 • kurs pedagogiczny – od osoby szkolącej,
 • umowa o pracę w przypadku gdy osobą szkolącą nie jest właściciel,
 • formularz pomocy de minimis wraz z wykazem otrzymanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat.
 • oświadczenie o zatrudnieniu na 6-mcy wcześniejszych absolwentów,
 • pełnomocnictwo dla Cechu, informacja dodatkowa.

Należy pamiętać, iż Pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

REFUNDACJA KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 Wnioski o refundacje kosztów należy składać okresowo – zgodnie z kwartałami roku szkolnego:

 1. od września do listopada – termin zlożenia po 15 grudnia każdego roku;
 2. od grudnia do lutego – termin złożenia po 15 marca każdego roku;
 3. od marca do maja – termin złożenia po 15 czerwca każdego roku;
 4. od czerwca do sierpnia – termin złożenia po 15 września każdego roku.

Termin ten wynika z tego, iż jednym z załączników jest potwierdzenie zapłaty ZUS 51, którego termin zapłaty mija w 15 dniu następnego miesiąca.

EGZAMIN CZELADNICZY

Złożenie dokumentów lub nawet przystąpienie ucznia do egzaminu praktycznego przed faktyczną datą ukończenia nauki widniejącą w umowie – nie skutkuje w żadnym wypadku wcześniejszym ukończeniem nauki.

Egzamin teoretyczny odbędzie się najwcześniej po dniu 31.08. lub wg daty kończącej naukę w umowie, ponieważ nauka powinna trwać pełne 36 m-cy.

Wniosek oraz zaświadczenie pracodawcy o ukończeniu nauki można pobrać z naszej strony internetowej, poniżej.

Ponadto do dokumentów należy załączyć:

 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły zawodowej – potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu,
 • kserokopię umowy o naukę zawodu + wszystkie aneksy do umowy jeżeli były (zmiana Mistrza szkolącego, zmiana adresu itp.)
 • świadectwo pracy (jeżeli uczeń miał poprzednio praktykę w innym zakładzie)
 • 1 fotografię (podpisaną na odwrocie, czytelnie Imię i Nazwisko ucznia)

Jeżeli uczeń kończył naukę teoretyczną kursami – musi przedstawić świadectwo ukończenia gimnazjum + świadectwa z kursu I, II, III stopień.

Przy składaniu dokumentów obowiązuje opłata za egzamin w kwocie 642,00 PLN, którą należy uiścić gotówką w momencie składania dokumentów lub przelewem na konto Cechu z wydrukowanym potwierdzeniem zapłaty.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

Do egzaminu sprawdzającego przystępują uczniowie Gimnazjum, którzy ukończyli przyuczenie do wykonania określonej pracy. Jest to egzamin teoretyczny, wyłącznie z zakresu wcześniej określonego w umowie. Zakres ten, należy również podać we wniosku o egzamin.

Wniosek oraz zaświadczenie pracodawcy o ukończeniu przyuczenia można pobrać z naszej strony internetowej, poniżej.

Ponadto do dokumentów należy załączyć:

 • kserokopię umowy o przyuczenie + wszystkie aneksy do umowy jeżeli były (zmiana Mistrza szkolącego, zmiana adresu itp.)
 • świadectwo pracy (jeżeli uczeń miał poprzednio praktykę w innym zakładzie)

Przy składaniu dokumentów obowiązuje opłata za egzamin w kwocie: 214,00 PLN.

Opłatę należy uiścić gotówką w momencie składania dokumentów lub przelewem na konto Cechu z wydrukowanym potwierdzeniem zapłaty.

Nr konta firmowego Cechu:
Santander
Nr 20 1090 2011 0000 0001 3218 4067

 • Wniosek o wypłatę refundacji dla umów zawartych od 01.07.2014
 • Wniosek o wypłatę refundacji
 • Oświadczenie pracodawcy o kosztach
 • Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń
 • PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE
 • FORMULARZ DE MINIMIS
 • OŚWIADCZENIE
 • WNIOSEK
 • INFORMACJA DODATKOWA NIEZBĘDNA DO ZAWACIA UMOWY Z OHP 2016
 • WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO
 • Zaświadczenie
 • WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO
 • WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO
 • Stawki pracowników młodocianych III-V/2015
 • Stawki pracowników młodocianych XII/2014-II/2015
 • Stawki pracowników młodocianych IX-XI/2014
 • Stawki pracowników młodocianych VI-VIII/2015
   
 • Stawki pracowników młodocianych IX-XI/2015