Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości
w Bytomiu
Tradycja rzemiosła Utrwalamy więzi środowiskowe i postawy
zgodne z zasadami etyki i godności zawodowej
polskiego rzemieślnika.
O cechu
Szkolimy, pomagamy,
integrujemy
Co roku organizujemy kilkadziesiąt wydarzeń,
dzięki którym nasi Członkowie
pozostają w ciągłym rozwoju
i pewności posiadania aktualnej wiedzy
i przepisów dla ich firmy.
Zobacz naszą ofertę

Aktualności

11 marca 2020

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 11.03.2020

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego w nawiązaniu do decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-oświatowych w placówkach oświatowych:Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych   W związku z pytaniami dotyczącymi świadczenia pracy przez młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania  zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikami w okresie zawieszenia zajęć m.in. w szkołach zawodowych, gdzie realizują obowiązek dokształcania teoretycznego, spowodowanego działaniami w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia następujące stanowisko: do rzemieślniczego przygotowania zawodowego (art. 206Kodeks pracy) mają zastosowanie przepisy art. 190-205 Kodeksu pracy, co oznacza, ze pracownik młodociany w stosunku do pracodawcy nie jest uczniem lecz pracownikiem, a zakład pracy nie jest traktowany co do zasady jako placówka oświatowa; umowa o pracę określa sposób dokształcania teoretycznego (art. 195 § 1 pkt 3 Kp), przy czym obowiązek w tym zakresie może być realizowany także w formach pozaszkolnych (art. 197 Kp.), pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się (art. 198 Kp). Mając na uwadze powyższe, jeżeli zajęcia szkolne zostają odwołane, pracownik młodociany powinien świadczyć pracę na rzecz pracodawcy, z zachowaniem wymagań dotyczących m. in. czasu pracy pracowników młodocianych.  Jednocześnie informujemy, że na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach zamieszczony jest Komunikat Ministerstw Edukacji Narodowej, w którym są 2 punkty dotyczące pracowników młodocianych:„ ….uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach; 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników…” Przedstawione stanowisko, przygotowane z udziałem prawnika, wynika wprost z zasad prawnych, jednakże ZRP dodatkowo wystąpił z zapytaniem do Głównej Inspekcji Pracy i po uzyskaniu ewentualnie dodatkowych  informacji  bezzwłocznie je Państwu prześlemy. Przekazując powyższe należy podkreślić wyjątkowość i nadzwyczajność okoliczności (zagrożenie), co skłania do podejmowania indywidualnych decyzji, które leżą w gestii pracodawcy.
11 marca 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo, W związku z dzisiejszą decyzją zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych stanowisko Ministerstwa Edukacji w odniesieniu do uczniów Branżowych szkół I stopnia jest takie:Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Ogłoszenie takiej treści jest zamieszczone na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji:    https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach Ponieważ pracownik młodociany jest tylko oddelegowany do szkoły, oznacza to, iż taki uczeń ma obowiązek w każdym dniu roboczym być na praktyce, (wynagrodzenie młodociany otrzymuje za cały miesiąc, a nie tylko za dni praktyki).Jednak z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną podpowiadamy, że mają Państwo możliwość udzielenia takiemu młodocianemu urlopu bezpłatnego lub płatnego, ale tylko i wyłącznie za zgodą obu stron tj. pracodawca – młodociany, rodzic. Jeżeli tylko będą nowe informacje w tej sprawie, pojawią się na bieząco na naszej stronie. W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego 32 2813595, 783220002 lub e-mailowego cech@cech.bytom.pl.