Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości
w Bytomiu
Tradycja rzemiosła Utrwalamy więzi środowiskowe i postawy
zgodne z zasadami etyki i godności zawodowej
polskiego rzemieślnika.
O cechu
Szkolimy, pomagamy,
integrujemy
Co roku organizujemy kilkadziesiąt wydarzeń,
dzięki którym nasi Członkowie
pozostają w ciągłym rozwoju
i pewności posiadania aktualnej wiedzy
i przepisów dla ich firmy.
Zobacz naszą ofertę

Aktualności

25 marca 2020

Zmiana organizacji pracy Biura Cechu od 25.03.2020

Od 25.03.2020 r. do 11.04.2020r. biuro Cechu dla rzemieślników, uczniów oraz klientów będzie otwarte tylko 1 godzinę w ciągu dnia tj. w godz. od 10.00 do 11.00tylko wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu wizyty telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego:cech@cech.bytom.pl, 32 281-35-95, 783 220 002. Dodatkowo wszystkie dokumenty można również wysyłać do nas pocztą tradycyjną.O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco.Na naszej stronie internetowej www.cech.bytom.pl na bieżąco są aktualizowane informacje, w tym min. dotyczące pracowników młodocianych. Przepraszamy za wszystkie niedogodności, liczymy na Państwa zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz prosimy o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
21 marca 2020

Bytom wspiera przedsiębiorców w walce ze skutkami ekonomicznymi koronawirusa 21.03.2020

Bonifikaty w płatności czynszu za lokale użytkowe do wysokości 90%, umorzenie czy odroczenie czynszu za lokal użytkowy oraz odroczenie terminów płatności podatków lokalnych. To tylko część propozycji jakie przygotowało Miasto dla bytomskich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa. Formy wsparcia będą uzupełniane o inne działania wraz z rozwojem sytuacji w naszym kraju i regionie.Więcej informacji: https://www.bytom.pl/podglad/bytom-wspiera-przedsiebiorcow-w-walce-ze-skutkami-ekonomicznymi-koronawirusa?fbclid=IwAR2DZxM9cwOi-ci97T6Ka4HamuZF6rEq8SA-m_VTfwVoUgw4jVK4DsnELCc
21 marca 2020
logo-cech-bytom

Zmiana organizacji pracy Biura Cechu od 23.03.2020

Tak jak w tym tygodniu Biuro naszego Cechu od poniedziałku 23.03.2020 r. do piątku 27.03.2020r.dla rzemieślników, uczniów oraz klientów będzie otwarte tylko1 godzinę w ciągu dnia tj. w godz. od 10.00 do 11.00. W pozostałe godziny Biuro Cechu będzie pracowało w godz. 8.00 – 15.30, więc zapraszamy tylko do kontaktu mailowego i telefonicznego. cech@cech.bytom.pl , 32 281-35-95, 783 220 002. Dodatkowo wszystkie dokumenty można również wysyłać do nas pocztą tradycyjną. O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco. Na naszej stronie internetowej www.cech.bytom.pl na bieżąco są aktualizowane informacje, w tym min. dotyczące pracowników młodocianych.Przepraszamy za wszystkie niedogodności, liczymy na Państwa zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz prosimy o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
20 marca 2020

Stanowisko ZRP w sprawie pakietu osłonowego

STANOWISKO ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO W SPRAWIE PAKIETU OSŁONOWEGO TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
20 marca 2020

Zalecenia GIP dotyczące badań okresowych pracowników i szkoleń BHP

Główny Inspektor Pracy wydał stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Mając na względzie sytuację epidemiologiczną i stosując się do wytycznych Ministra Zdrowia do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego zawiesza się obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy. Pracownicy bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, nie mogą zostać dopuszczeni do pracy.Główny Inspektor Pracy zaleca również przeprowadzanie szkoleń BHP z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczaniu e-mailem niezbędnych materiałów szkoleniowych z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Utrzymano natomiast obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz pracowników rozpoczynających pracę lub przenoszonych na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.
13 marca 2020

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 13.03.2020

W nawiązaniu do 2 Komunikatów w sprawie  sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej  w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych o treści: „Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych”W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.” Do pobrania:https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych?fbclid=IwAR0SNSrajakYynJu3akB-68ieceq_bQtalcVpYahYssLGhNLHSe0RuoR8Qc Działając w nadzwyczajnych okolicznościach –  Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się o pilne upowszechnienie w/w Komunikatu w sieci organizacji rzemiosła w celu poinformowania o sytuacji rzemieślników, wskazując jednocześnie  na niezbędność podejmowania, przez rzemieślników szkolących uczniów, decyzji  uwzględniających bezpieczeństwo młodzieży, która pozostaje w pieczy rzemiosła.
13 marca 2020
logo-cech-bytom

Zmiana organizacji pracy Biura Cechu

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz realnym zagrożeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników wprowadzamy procedury  mające na celu ograniczenie do niezbędnego minimum, bezpośredni kontakt, tj.: od poniedziałku 16.03.2020 r. do piątku 20.03.2020r.Biuro Cechu dla rzemieślników, uczniów oraz klientów będzie otwarte tylko 1 godzinę w ciągu dnia tj. w godz. od 10.00 do 11.00. W pozostałe godziny Biuro Cechu będzie pracowało w godz. 8.00 – 15.30, więc zapraszamy tylko do kontaktu mailowego i telefonicznego. cech@cech.bytom.pl , 32 281-35-95, 783 220 002.Dodatkowo wszystkie dokumenty można również wysyłać do nas pocztą tradycyjną.O ewentualnych dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco. Na naszej stronie internetowej www.cech.bytom.pl na bieżąco są aktualizowane informacje, w tym min. dotyczące pracowników młodocianych.Przepraszamy za wszystkie niedogodności, liczymy na Państwa zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz prosimy o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
12 marca 2020

Kolejne informacje z ZRP w sprawie pracowników młodocianych

W nawiązaniu do wczorajszej informacji w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – w ślad za informacją ze Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiamy dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości: Rozporządzenie,http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf  nie zamyka całkowicie działalności szkół (m.in. zawodowych, w których dokształcają się młodociani pracownicy), lecz czasowo ogranicza ich funkcjonowanie. Dlatego w komunikacie Ministra Edukacji  Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) znalazły się informacje o możliwości organizacji przez szkolę nauki na odległość  z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz dziennika elektronicznego. Z dzisiejszych komunikatów wiemy, że niektóre szkoły już przygotowały się do tej formy pracy z uczniami. Uczniowie, w okresie wskazanym w w/w rozporządzeniu,  mają  odnotowywać się w  dzienniku elektronicznym i realizować zadania zdalnie przekazywane przez nauczycieli. W ten sposób jest zabezpieczona kontynuacja edukacji w zakresie poszczególnych przedmiotów. W  sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie – młodociani pracownicy w dni tygodniana realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule on-line w domu. Uczniowie – młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu). Należy podkreślić, że powyższe decyzje i rozwiązania, przyjęte przez MEN, podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami, które wymuszają wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.
12 marca 2020

Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 12.03.2020

W nawiązaniu do wczorajszego Komunikatu w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości. Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf), określono czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, w tym szkół branżowych; § 3.Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym wszystkich typów szkół – polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że: w dniach 12 marca 2020r. i 13 marca 2020r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podstawowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą; w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe–zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy; w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16marca 2020r. dodnia25marca 2020r. Jak sama nazwa wskazuje, rozporządzenie nie zamyka całkowicie działalności szkół (m.in. zawodowych, w których dokształcają się młodociani pracownicy), lecz czasowo ogranicza ich funkcjonowanie. Dlatego w komunikacie Ministra Edukacji  Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) znalazły się informacje o możliwości organizacji przez szkolę nauki na odległość  z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz dziennika elektronicznego. Z dzisiejszych komunikatów wiemy, że niektóre szkoły już przygotowały się do tej formy pracy z uczniami. Uczniowie, w okresie wskazanym w w/w rozporządzeniu,  mają  odnotowywać się w  dzienniku elektronicznym i realizować zadania zdalnie przekazywane przez nauczycieli. W ten sposób jest zabezpieczona kontynuacja edukacji w zakresie poszczególnych przedmiotów. Zgodnie z w/w  komunikatem MEN : „Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.    Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań: dziennik elektroniczny; strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej; mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.” Uczniowie- młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu). Należy podkreślić, że powyższe decyzje i rozwiązania, przyjęte przez MEN, podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami, które wymuszają wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Odnosząc się do pytań szczegółowych należy wskazać, że przepisy dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego nie tworzą indywidualnych ścieżek dla osób z tzw. niepełnosprawnościami.  Oczywiście nadzwyczajna sytuacja, wymusza adekwatne podejście do problemu i decyzja pracodawcy powinna to uwzględniać, bo chodzi także o bezpieczeństwo pracodawcy. Do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy Działu IX ustawy Kodeks pracy i nie zgłoszenie się bez adekwatnego dla stosunku pracy powodu może być uznane przez pracodawcę jako nieusprawiedliwiona nieobecność i w ostateczności prowadzić do rozwiązania umowy o pracę.
11 marca 2020

Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem. Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Ważne!Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.